خانه » مقالات و آموزش » آموزشی » آلارم ها و تریپ های ترانس

آلارم ها و تریپ های ترانس

آلارم ها و تریپ های ترانس

به دلیل نقش مهم و قیمت بالای ترانسفورماتورها، رله های مختلفی برای حفاظت آن ها به کار می رود. با توجه به این مطلب، بررسی آلارم ها و تریپ های ترانس اهمیت بسزایی دارد. لذا در این مطلب به انواع آلارم ها و تریپ های ترانس اشاره می گردد.

E/F PROT TRIP

هرگاه ترانس دچار اشکال شود و اتصال زمین گردد و فرمان قطع به بریکر داده شود این آلارم ظاهر میگردد. اتصال زمین یا اتصال بدنه در ترانسفورماتورهای روغنی، ابتدا در اثر تخلیه الکتریکی و سرانجام در اثر جرقه و قوس الکتریکی بوجود می آید. جرقه و تخلیه الکتریکی، اولا باعث تجزیه روغن میشود و در ثانی تولید گاز در داخل روغن میکند.از نظر الکتریکی اتصال زمین ترانسفورماتور مثل هر اتصال زمین دیگری سبب تغییر پیدا کردن ولتاژ فاز ها و در نتیجه جابجا شدن نقطه صفر ستاره در سیستم سه فازه میشود و شدت آن اولا بستگی به ولتاژ سیم پیچی که اتصال زمین پیدا کرده است و در ثانی بستگی به محل اتصالی شده دارد.

برای تشخیص اتصال زمین ترانسفورماتور و حفاظت آن در مقابل خطاهائی که اتصال زمین بوجود می آورد سه روش موجود است که عبارتند از:
– مراقبت روغن توسط رله بوخهلتس
– رله دیفرانسیل
– سنجش جریان زمین

عوامل وخطاهائی که از خارج ترانسفورماتور را تهدید میکند عبارتست از:
-اتصالی در شبکه (بخصوص اتصال شین)
-اضافه بار
-ازدیاد ولتاز در اثر موج سیار

OVER FLUX PROT

این رله OVER FLUX (رله افزایش شار مغناطیسی) بر اثر افزایش بیش از حد شار مغناطیسی ترانسفورماتور ناشی از تغیر نسبت ولتاژ به فرکانس عمل میکند.

ZERO VOLTAGE

این رله در مواقعی که ولتاژ ترانسفورماتور صفر شود بریکرهای دو طرف ترانسفورماتور را باز میکند.

R.E.F PROT

رله REF (رله اتصال زمین محدودشده) حفاظت در برابر اتصالی در داخل ترانسفورماتور (نظیر اتصال فاز به فاز – اتصال حلقه و یا اتصال بین سیم پیچهای اولیه و ثانویه) و نوع عملکرد رله مثل رله دیفرانسیل بوده و بر مبنای تفاضل جریانهای طرفین عمل میکند و برای اتصالهای خارج از زون رله عکس العمل نشان نمیدهد.

SC PROT

این رله حفاظت سیم پیچ تا محدوده CT در یک طرف ترانسفورماتور را به عهده دارد و هرگاه جریان از حد تنظیمی در همان طرف بیشتر شود این رله عمل میکند.

WINDING TEMP

در ترانسفورماتور یک نشان دهنده و کنترل کننده دمای سیم پیچ تعبیه شده است که دو هدف اساسی زیررا برآورده میکند:
– خاموش و تریپ ترانسفورماتورروشن کردن دو گروه فن ها در هنگام پائین آمدن و بالا رفتن دمای ترانسفورماتور.
– تولید سیگنال آلارم و تریپ در هنگام اضافه بار ترانسفورماتور و یاایجاد اشکال در عملکرد تجهیزات خنک کننده که موجب تحمل حرارت زیاد میگردد.

BUCHHOLZ STAGE 1 ALARM

آلارم مربوط به رله بوخهلتس ترانس زمین (محله اول) عمل کرده است.
بر اثر تخلیه جزئی ناشی از ضعف عایقی، گاز به تدریج تولید گردیده در این حالت گاز ها در حرکت خود به سمت کنسرواتور در محفظه بالای بوخهلتس جمع شده اند و فشار گاز داخل رله از حالت نرمال خارج شده و باعث ایجاد سیگنال آلارم گردیده است.

آلارم ها و تریپ های ترانس

OIL TEMP STAGE 1 ALARM

این آلارم نشانه بالارفتن درجه حرارت روغن ترانس زمین (مرحله اول) است ولی در حد تریپ ترانسفورماتورنیست.
– بار ترانسفورماتور با هماهنگی دیسپاچینگ کاهش یابد.
– سیستم خنک کننده ترانسفورماتور (فنها) بررسی شود چنانچه فن ها در مدار نمی باشد آن ها را در مدار قرار دهید در صورت خرابی فن ها علت بررسی و گزارش شود.
– شیر های متصل به رادیاتور بررسی شود که باز باشند.
– درجه حرارت سیم پیچ و رله های مرتبط آن بررسی شود.

OIL LEVEL ABNORMAL

سطح روغن کنسرواتور ترانسفورماتور زمین افزایش یا کاهش یافته است و یا به هر دلیلی از حالت نرمال خارج شده است سطح روغن را از روی عقربه نشان دهنده سطح روغن داخل کنسرواتور بازدید نمائید و چنانچه کمبود روغن مشاهده شد جهت رفع کمبود روغن اقدام شود.

RELIEF VENT ALARM

آلارم مربوط به سوپاپ اطمینان روغن ترانس زمین عمل کرده است و به علت اهمیت عملکرد این رله، ترانسفورماتور بررسی و چک شود همچنین به دیسپاچینگ گزارش شود در صورت صلاحدید متخصصین مربوطه ترانسفورماتور باید از مدار خارج شود و در صورت کاذب نبودن این آلارم مراحل زیر انجام گیرد:
– تست باز بودن شیر خروجی روغن به طرف کنسرواتور.
– جهت آنالیز وانجام آزمایش های فیزیکی و شیمیایی نمونه گیری از روغن ترانسفورماتور انجام گیرد.
– آزمایش مقاومت عایقی و مقاومت سیم پیچ توسط متخصص انجام گیرد.
– در صورت کاذب بودن آلارم علت ظاهر شدن آن توسط کارشناسان مربوطه بررسی و گزارش شود.

WINDING TEMP STAGE 1 ALARM

این آلارم نشانه بالا رفتن درجه حرارت سیم پیچ ترانس در اثر ازدیاد حرارت می باشد ولی در حد تریپ ترانس نیست.
– با هماهنگی دیسپاچینگ بار ترانسفورماتور کاهش یابد.
– سیستم خنک کننده ترانسفورماتور (فنها) بررسی شود چنانچه فن ها در مدار نیست آنها را در مدار قرار دهید، در صورت خرابی فن ها علت آن بررسی و گزارش شود.

OVER FLUX PROT ALARM

این آلارم نشانه آنست که شار مغناطیسی هسته ترانسفورماتور به خاطر تغییر نسبت ولتاژ به فرکانس V/F زیادتر از حد مجاز شده است ولی در حد تریپ نیست پس از بهبود وضعیت آلارم ریست میشود.
– تغییرات ولتاژ را با قرار دادن تپ چنجر روی حالت دستی و با کم و زیاد نمودن تپ اصلاح نمائید.
– در صورت نوسانات فرکانس آنرا به دیسپاچینگ گزارش نمائید.

OIL LEVEL ABNORMAL

سطح روغن کنسرواتور ترانسفورماتور افزایش یا کاهش یافته است و یا به هردلیلی از حالت نرمال خارج شده است.
– سطح روغن را از روی عقربه نشان دهنده سطح روغن داخل کنسرواتور بازدید نمائید و چنانچه کمبود روغن مشاهده شد جهت رفع کمبود روغن اقدام شود.

RELIEF VENT ALARM

آلارم مربوط به سوپاپ اطمینان روغن ترانس عمل کرده است و به علت اهمیت عملکرد این رله، ترانسفورماتور بررسی و چک شود همچنین به دیسپاچینگ گزارش شود در صورت صلاحدید متخصصین مربوطه ترانسفورماتور باید از مدار خارج شود و در صورت کاذب نبودن این آلارم مراحل زیر انجام گیرد:
– تست باز بودن شیر خروجی روغن به طرف کنسرواتور.
– جهت آنالیز وانجام آزمایش های فیزیکی و شیمیایی نمونه گیری ازروغن ترانسفورماتور انجام گیرد.
– آزمایش مقاومت عایقی و مقاومت سیم پیچ توسط متخصص انجام گیرد.
– در صورت کاذب بودن آلارم علت ظاهر شدن آن توسط کارشناسان مربوطه بررسی و گزارش شود.

OIL TEMP STAGE 1 ALARM

این آلارم نشانه بالا رفتن درجه حرارت روغن است ولی در حد تریپ ترانسفورماتور نیست.
– بار ترانسفورماتور با هماهنگی دیسپاچینگ کاهش یابد.
– سیستم خنک کننده ترانسفورماتور (فنها) بررسی شود، چنانچه فنها در مدار نمی باشد آن ها را در مدار قرار دهید در صورت خرابی فن ها علت بررسی و گزارش شود.
– شیر های متصل به رادیاتور بررسی شوند باز باشند.
– درجه حرارت سیم پیچ و رله های مرتبط آن بررسی شود.

OLTC SUPPLY FAIL

آلارم مربوط به تغذیه موتور تپ چنجرفعال شده است. هنگامی که در تغذیه تپ چنجر خطایی به وجود آید یا به طور کلی در مدار تغذیه موتور تپ چنجر (که سه فاز است) ترانس اشکال پیدا شود این آلارم ظاهر میشود.
– فیوز سه فاز ۳۸۰V AC مربوط به تغذیه موتور تپ چنجر در تابلو تپ چنجر چک شود وصل باشد.
– فیوز سه فاز ۳۸۰V AC مربوط به تغذیه موتور تپ چنجر در مارشلینگ T۵ چک شود وصل باشد.
– در صورت عملکرد رله آندر ولتاژ تغذیه موتور در تابلو تپ چنجر ولتاژ اصلاح گردد.

OLTC INCOMPLET

تپ چنجر به طور ناقص عملکرده است و این آلارم بسیار مهم است. با مشاهده این آلارم باید سریعا عملکرد تپ چنجر را به وسیله دسته مخصوص خود به صورت دستی کامل نمود.

 

در این مطلب سعی نمودیم آلارم ها و تریپ های ترانس را به طور کامل شرح دهیم، سپاسگذار خواهیم شد اگر از آلارم ها و تریپ های ترانس ، موردی از قلم افتاده آنرا از طریق بخش نظرات به ما یادآوری نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonمشاوره رایگان و ثبت سفارش خرید